Všeobecné obchodní podmínky

Poděbradské lazebnictví, s.r.o., Zámecká 582, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 09627839

Olga Janouchová, Zámecká 582, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 62704605

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.podebradskelazebnictvi.cz) v provozovně náměstí 5. května 3/III, 290 01 Poděbrady a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kadeřnické, kosmetické, manikérské a pedikérské služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, rezervačním systémem) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 1. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí zákazník sám.

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, rezervačním systémem), pouze pánské kadeřnické služby jsou bez objednání. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky (tel. 725973053) nebo osobně, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. 

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem (24 hodin předem) bude Vám účtováno 50% objednané služby, na kterou jste se nedostavil(a). Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

Nedostavíte-li se opakovaně na objednanou službu bez omluvy minimálně 24 hodin předem, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření neobjednat.

Předčasný příchod

K čekání jsou v naší provozovně určeny prostory čekárny. Prosíme Vás, abyste nepřicházeli na ošetření dříve než 15 minut před plánovaným ošetřením. Prosíme Vás o ohleduplnost, pokud probíhá ošetření jiné klientky.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním po dohodnutém termínu, bude objednaná služba provedena ve zkráceném rozsahu, tak že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu výše uvedené aplikovat nelze a pokud přijdete s více než 15minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí. Zkrácení služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu nemá vliv na cenu objednané služby. Cena služby je účtována podle objednané služby.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz na služby lze vyčerpat pouze na služby na poukaze uvedených, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze plně vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Na ošetření hrazené dárkovým poukazem je nezbytné se objednat minimálně 14 dní předem, jinak nejsme schopni garantovat termín do konce platnosti poukazu.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkový poukaz je nezbytné přinést na ošetření.

Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

 1. a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
 2. b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 3. c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
 4. d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
 5. e) zákazník se během objednání nebo služby vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
 6. f) u zákazníka se v minulosti potvrdila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování služby běžně používají. Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do kabiny, kde je poskytována služba, za případné ztráty věcí zákazníka před, během a po ošetření a za věci odložené v prostoru čekárny nebo recepce salon neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení, neotevřené, v zákonné době a zákonným způsobem.

 1. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 1. GDPR

Osobní údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu. Pokud požadujete Vaše osobní údaje vymazat z naší databáze, prosím informujete nás osobně na recepci po předchozí dohodě. Požadavek na výmaz Vašich údajů je nezbytné podat písemně.

 1. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 12.10.2020.